Havenreglement voor terrein, clubgebouw en jachthaven van WSV Buurman

Versie 2019/2022

 

Artikel 1

1. Het beheer van het terrein, het clubgebouw, de jachthaven, hellingen enz. gelegen aan de Zevenhuizerplas berust bij het bestuur.

2. Het dagelijks beheer daarover berust namens het bestuur van WSV Buurman bij het havenbeheer.

Artikel 2 

1. De toegang tot het terrein, het gebouw en de jachthaven is uitsluitend toegestaan aan leden en hun introducees en aan degenen, die hiertoe tevoren toestemming hebben gekregen van het bestuur of van het havenbeheer.

2. Het toegangshek is op slot. Zowel na binnenkomst als na vertrek dient het hek afgesloten te worden. De leden krijgen een ‘Druppel / Tag’ van het slot. Hiervoor wordt een waarborgsom berekend. Het is verboden deze tag te verstrekken aan derden. Bij verlies dient het havenbeheer direct te worden geïnformeerd via ruutseb.[antispam].@wsvbuurman.nl

3. Het bestuur kan bij bijzondere gelegenheden bepalen dat het hek geopend blijft. Leden mogen dit nooit doen.

Artikel 3

Het bestuur en het havenbeheer zien toe op handhaving van dit reglement en mogelijk andere hierop van toepassing zijnde bepalingen en reglementen.

Artikel 4

1. Het havenbeheer is bevoegd om namens het bestuur de onderstaande plekken aan leden toe te wijzen:

a. een ligplaats in de haven

b. een kast, berging, surf- of supbox e.d.

c. een plaats in het botenrek

d. een walplaats

e. een trailerplaats

2. Het lid is hiervoor een vastgestelde bijdrage verschuldigd, waarvoor het lid van het bestuur een nota ontvangt.

3. Een walplaats is in het zomerseizoen (1 april t/m 31 oktober) uitsluitend bestemd voor kleine boten die met handtrailer te water kunnen worden gelaten(zoals Optimisten en Lasers).

4. Artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement is hierop van toepassing.

5. De toewijzing geschiedt voor de duur van het seizoen kalenderjaar.

6. In geval van toewijzing van een ligplaats, kast of plaats in het botenrek, walplaats en/of trailerplaats is het lid verplicht een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor het vaartuig, de motor of andere zaak dat of die hij op of in de toegewezen ligplaats, kast of botenrek aanwezig heeft. Het lid is verplicht om op eerste verzoek van of namens het bestuur daarvan een bewijs over te leggen.

7. Een persoon aan wie geen ligplaats, walplaats, surfbox, kast of plaats in het botenrek is toegewezen en desalniettemin een vaartuig of ander goed op het terrein aanwezig heeft, kan gehouden worden een overeenkomstig het tweede lid vastgestelde bijdrage te voldoen. Artikel 12 en artikel 20 van het Huishoudelijk reglement zijn hierop van toepassing.

8. Indien een lid gebruik maakt van een ligplaats dient deze ook daadwerkelijk bezet te worden door een boot, indien er na het begin van het vaarseizoen (1 april) na 2 maanden (uiterlijk 1 juni) nog steeds geen daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de ligplaats kan deze vergeven worden aan een ander lid op de wachtlijst. Eventueel reeds betaald ligplaatsgeld wordt niet geretourneerd en vervalt aan de vereniging.

9. Indien een lid een andere ligplaats heeft toegewezen gekregen, dan dient de oude ligplaats uiterlijk binnen 1 maand na de wijziging te worden vrijgemaakt en in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Indien in de oude ligplaats 1 maand na toekenning van de nieuwe ligplaats nog steeds een vaartuig aanwezig is, dan zullen hiervoor volgens de gebruikelijke tarieven de ligplaatskosten in rekening worden gebracht alsmede entreegeld voor de nieuw toegewezen ligplaats.

Artikel 5

1. De toewijzing van een plaats in de haven kan door het lid per maand worden opgezegd.

2. De overige in het vorige artikel genoemde toewijzingen kunnen door het lid per jaar worden opgezegd.

3. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail aan het bestuur (ruutseb.[antispam].@wsvbuurman.nl) en tenminste één maand voor het gewenste einde van de toewijzing.

4. Opzegging gedurende het kalenderjaar ontslaat het lid niet van zijn verplichting gedurende het gehele jaar contributie en/of liggelden te voldoen.

Artikel 6

1. Indien er in de haven geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt door het bestuur een wachtlijst aangelegd.

2. Slechts leden kunnen op de wachtlijst worden geplaatst.

3. Leden worden op de wachtlijst gerangschikt naar de datum van bevestiging van aanmelding op de wachtlijst.

4. Indien een wachtlijst is aangelegd kunnen leden niet voor een tweede of meerdere plaatsen in de haven in aanmerking komen en kunnen zij daarvoor niet op de wachtlijst worden geplaatst.

5. De omstandigheid dat men eerder in de haven een ligplaats had, geeft geen aanspraak op voorrang op de wachtlijst.

Artikel 7

Indien de beschikbare ruimte dit toelaat, kan hethavenbeheer een tijdelijke plaats toewijzen aan een lid van een andere watersportvereniging of organisatie. Het bestuur stelt de periode en het verschuldigde tarief vast.

Artikel 8

Bij niet-betaling van de nota’s voor de ligplaatsen en de walplaatsen alsmede het botenrek, surf- en supboxen en de kasten voor 1 mei, vervalt het recht op de plaats of kast / berging / container. Na betaling van de nota, verhoogd met de toeslag bedoeld in artikel 12, lid 5 van het Huishoudelijk reglement, beslist het havenbeheer of alsnog de gewenste plaats of kast kan worden toegewezen.

Artikel 9

Een lid dat voor de eerste maal een plaats toegewezen krijgt is entreegeld verschuldigd. Bij voor de eerste maal toewijzen van een tweede of volgende plaats is hierop eveneens entreegeld verschuldigd. Indien een lid de eerder toegewezen ligplaats heeft opgezegd en men na een periode van twee jaar of langer na opzegging weer in aanmerking wil komen voor de toewijzing van een ligplaats, is het entreegeld wederom verschuldigd.

Artikel 10

Het recht op een plaats of kast kan onmiddellijk worden ingetrokken, indien:

a. Het lidmaatschap wordt beëindigd.

b. Betaling volgens artikel 7 van dit reglement achterwege blijft.

c. Het vaartuig gevaar oplevert voor zijn omgeving.

d. Niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 11 van dit reglement.

Ondanks intrekking van het recht, blijft het lid het volledig jaarbedrag verschuldigd.

Artikel 11

Een lid dat een plaats is toegewezen dient er zorg voor te dragen, dat zijn vaartuig of trailer en toebehoren, zulks ter beoordeling van het havenbeheer, in goede staat van onderhoud verkeert en deugdelijk afgemeerd of opgeborgen op de aan hem toegewezen plaats achterblijft. Zijn vaartuig of trailer dient altijd voorzien te zijn van een label/sticker met naam, ligplaatsnummer.

Artikel 12

1. Eigenaren van vaartuigen of andere eigendommen, die zich op het terrein, in het clubgebouw of haven bevinden, zijn aansprakelijk voor alle letsel, schade en overlast, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen die met of in hun vaartuig varen of van hun andere eigendom gebruik maken, worden veroorzaakt aan verenigingseigendommen of in dienst van de vereniging zijnde personen, en/of aan alle andere zich aldaar bevindende personen of eigendommen.

2. Ieder die gebruik maakt van de zich op en aan het terrein bevindende outillage of gebruik maakt van in dienst van de vereniging zijnde personen, doet dit geheel voor eigen risico.

3. De vereniging is op generlei wijze aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door welke oorzaak dan ook, aan zich op het terrein of elders bevindende zaken van leden of van derden.

Artikel 13

Leden zijn verplicht de bepalingen van de statuten en van de andere reglementen na te leven en bovendien het volgende in acht te nemen:

a. De goede orde en rust dienen gehandhaafd te worden.

b. Eigendommen dienen behoorlijk te worden opgeborgen aan boord van het betreffende vaartuig of in de betreffende kast/berging/container of op daartoe door het havenbeheer aan te wijzen plaatsen. Het laatste geldt ook in het bijzonder voor licht ontvlambare stoffen. Het is ten strengste verboden licht ontvlambare en giftige stoffen in het clubgebouw/boot/kast/berging/container opgeslagen te hebben.

c. Afval dient uitsluitend te worden gedeponeerd in de zich op het terrein bevindende afvalbakken of op daartoe door de haven commissie aan te wijzen plaatsen, dan wel mee naar huis te worden genomen. Afval van de haven mag niet buiten de haven in afvalbakken van de gemeente worden gedeponeerd.

d. Booteigenaren dienen drijfvuil op hun ligplaats en onkruid op hun trailerplaats regelmatig te verwijderen.

e. Het is niet toegestaan tussen de steigers te zwemmen of te vissen.

f. Zonder toestemming van het havenbeheer mag aan de steigers niets worden veranderd of gespijkerd.

g. Het bouwen van vaartuigen op het terrein, waaronder tevens wordt verstaan het afbouwen van een casco en het ingrijpend verbouwen van een bestaand vaartuig, is niet toegestaan.

h. Honden moeten aan de lijn gehouden worden en de uitwerpselen dienen direct opgeruimd te worden.

i. Auto’s, rijwielen, bromfietsen en motorfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geparkeerd.

j. Het terrein is uitsluitend toegankelijk voor voertuigen van leden indien en voor zover daar op de aangewezen plaatsen ruimte voor is. Met het oog op de veiligheid geldt in alle gevallen een maximum snelheid van 5 km/uur. Auto's van introduceés mogen, indien er plaats op het haventerrein is, op de daarvoor bepaalde plaatsen worden geparkeerd.

k. Het is verboden het terrein en het water van de jachthaven/Zevenhuizerplas te verontreinigen.

l. Het is niet toegestaan boten af te spuiten.

m. Kinderen beneden de 10 jaar hebben, zonder begeleiding van een volwassene, geen toegang tot het terrein.

n. Kinderen zonder zwemdiploma dienen op het terrein een zwemvest te dragen.

o. De leden zijn verantwoordelijk voor de door hun geïntroduceerde gasten.

p. Het is verboden af te meren voor de ingang van de haven/ligplaatsen.

q. Het is verboden zich op andere vaartuigen te begeven zonder toestemming van de eigenaar.

r. Er wordt van de leden verwacht, dat zij enkele keren per jaar deelnemen aan werkzaamheden ten behoeve van de Watersportvereniging, waaronder de haven klaarmaak- en opruimdagen.

s. De maximaal toegestane vaarsnelheid in de haven bedraagt 5 kilometer per uur.

t. De leden dienen onverhoopte schade direct aan het havenbeheer te melden.

u. Alle aanwijzingen van het havenbeheer of het bestuur dienen terstond te worden opgevolgd.

v. Alle watersportmiddelen van de leden dienen in nette, goede en vaarbare staat te verkeren.

Artikel 14

Wanneer een lid danwel het vaartuig van het lid stelselmatig danwel in ernstige mate ingebreke is ten aanzien van de in artikel 11 danwel 13 genoemde punten, zulks ter beoordeling van het bestuur, dan is het bestuur bevoegd het vaartuig van het terrein af te voeren. Het bestuur zal hiertoe het lid schriftelijk of per e-mail in gebreke stellen en 4 weken de tijd geven om zijn vaartuig zelf te verwijderen. Blijft het lid daarbij in gebreke, dan zal het bestuur voor verwijdering zorg dragen waarbij alle kosten voor rekening van het betreffende lid komen.

Artikel 15

De faciliteiten, waaronder de assistentieboten, mogen uitsluitend met toestemming van het havenbeheer worden gebruikt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker ervaring heeft met het gebruik ervan en -bij het gebruik van de assistentieboten- in bezit is van een geldig vaarbewijs.

Volgens artikel 12, lid 3, van dit reglement geschiedt dit gebruik geheel voor eigen risico.

Artikel 16

1. Het is niet toegestaan vaartuigen te schuren en/of laklagen e.d. af te steken.

2. Het is in de haven niet toegestaan vaartuigen te verven of van anti-fouling te voorzien.

3. Na gebruik van de helling(en) dienen deze schoon te worden achtergelaten.

Artikel 17

1. Voor elk gebruik van helling en/of andere faciliteiten kan een bedrag verschuldigd zijn dat is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

2. Het havenbeheer of het bestuur dient voor het gebruik toestemming te geven.

Artikel 18

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2. Indien omstandigheden dat noodzakelijk maken kan het bestuur van dit reglement afwijken.

Artikel 19

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Havenreglement”.